Jak získat ID licenčního serveru pro aktivaci RDS CAL licencí

Čeština:

Co je ID licenčního serveru? ID licenčního serveru (LSID) je unikátní kód generovaný pro příslušný Windows Server po instalaci a spuštění rolí RDS. RDS CAL pak mohou být generovány na základě tohoto LSID. RDS CAL generované pro daný LSID lze použít pouze pro tento konkrétní server. Pokud dojde ke změně LSID (například v důsledku změn nebo reaktivace serveru), je nutné vygenerovat nové RDS CAL.

Jak najdu své ID licenčního serveru? Otevřete Správce licencí RD: klikněte na tlačítko Start → Administrativní nástroje → Služby vzdálené pracovní plochy → Správce licencí pro vzdálenou pracovní plochu → Vyberte server RDS → pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vlastnosti (LSID je k dispozici v posledním řádku pod ID produktu)."

Angličtina:

What is the License Server ID? The License Server ID (LSID) is a unique code generated for the relevant Windows Server after the installation and activation of RDS roles. RDS CALs can then be generated based on this LSID. RDS CALs generated for a specific LSID can only be used for that particular server. If the LSID changes (for example, due to changes or reactivation of the server), new RDS CALs need to be generated.

How do I find my License Server ID? Open the RD Licensing Manager: click the Start button → Administrative Tools → Remote Desktop Services → Remote Desktop Licensing Manager → Select the RDS server → right-click and select Properties (LSID is available in the last line under Product ID)."

id servera 1

id servera 2