Reklamační řád

Internetového obchodu

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovny Prodávajícího v platném znění a zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

Prodávajícím je společnost

Obchodní název: Digital Coach s. r. o.
Sídlo: Odborářů 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Košice, oddíl: Sro, vložka č. 36094/V
IČO: 47845333

DIČ: 2024118580

IČ DPH: SK2024118580
Bankovní účet: SK45 0900 0000 0050 5911 9359

(dále také “Prodávající” nebo “Obchodník”) a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízených Prodávajícím na Webových stránkách Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webových stránkách Prodávajícího, tohoto Reklamačního řádu a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákonů: Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovny Prodávajícího v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

Email: podpora@servis-repas.cz

Tel. č.: +421 911 707 474

Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv apod. je:

Digital Coach s. r. o., Odborářů 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží) nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu, a to prostřednictvím webových stránek Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webových stránek Prodávajícího nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

Produkty (dále také „Věci“ nebo „Výrobky“) jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webových stránkách Prodávajícího.

Odkazy

Na vztahy z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovny Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti /osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/ se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

Podle §3, odst. 1, písm. n), zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit nebo získat jejich znění.

Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo služba při převzetí Kupujícím. Pokud nejde o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. U použitých věcí Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Kupující je oprávněn prodanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

Záruční doba

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci nebo služby Kupujícím. Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl na provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka nemůže být uznána, zejména pokud:

 1. vada byla způsobena neodborným používáním díla nebo v rozporu s návodem k použití, pokud byl dodán,
 2. vada byla způsobena zákazníkem nebo třetí stranou,
 3. na díle byly provedeny následné úpravy, opravy nebo jiné neodborné manipulace,
 4. do díla zasáhla jiná osoba,
 5. na zboží byla porušena pečeť,
 6. při uplatňování záruční opravy (reklamace) nebyl předložen platný originál záručního dokladu,
 7. dílo bylo mechanicky poškozeno,
 8. dílo bylo skladováno nebo používáno mimo předepsaný teplotní rozsah definovaný v návodu k použití,
 9. dílo bylo skladováno nebo používáno ve vlhkém, prašném, chemicky znečištěném prostředí či jinak vystavováno vlivům nepříznivého počasí (sníh, mráz, déšť, slunce apod.).

Záruka se také nevztahuje na vady způsobené:

 1. živelnou pohromou,
 2. opotřebením v důsledku používání díla (škrábance, opotřebení apod.),
 3. neopatrným, nedbalým používáním, přenášením a odkládáním díla (např. zkrat kontaktů konektoru kovovou mincí, sponkou apod.),
 4. neopatrnou a neadekvátní manipulací s dílem, a to i v rámci jeho spojování s příslušenstvím,
 5. připojením nebo používáním s neoriginálním příslušenstvím.

Poskytovatel také neodpovídá:

 1. za nedostatečnou kvalitu požadovaného účinku poskytované služby, způsobenou nestandardně provedenou montáží, úpravou nebo opravou podle zvláštních požadavků zákazníka, které zaměstnanec Poskytovatele předem nedoporučoval, nebo pokud při poskytované službě nebyly na žádost zákazníka použity všechny komponenty montážní sady nebo ty komponenty, které doporučil zaměstnanec Poskytovatele, nebo jejich rozmístění je na žádost zákazníka nestandardní, nebo pokud na žádost zákazníka byly použity komponenty, které nedodal Poskytovatel, ale zákazník,
 2. za důsledky způsobené požadovanou nestandardní úpravou díla na rozšíření možností nebo změnu jeho určeného použití,
 3. za kvalitu přenosu a důsledky způsobené nestandardními doplňky na „vylepšení vzhledu“ díla nebo jiným neoriginálním příslušenstvím.

Příklady uvedené v předchozích odstavcích nejsou seznamem všech případů, které mohou způsobit porušení záručních podmínek. Pokud se prokáže, že reklamovaná vada díla byla způsobena zákazníkem, poškozením díla, jeho nesprávným používáním, nevhodnou manipulací, nestandardně provedenou montáží, nestandardní úpravou, nestandardními doplňky nebo jiným porušením záručních podmínek, a zákazník přesto, že o této skutečnosti věděl nebo mohl vědět, vadu reklamoval, může Poskytovatel od zákazníka požadovat náhradu škody, kterou tím zákazník Poskytovateli způsobil.

Pokud jde o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

Prohlášením v záručním listu vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listu určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl na provedení služby potřebnou součinnost.

Pokud dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Pokud dojde k výměně části nové věci, u které to povaha věci umožňuje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. To samé platí, pokud dojde k výměně součásti věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnila v záruční době.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za chyby zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

V návaznosti na § 429, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, Prodávající prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, Prodávající přebírá záruku za jakost zboží a služeb v délce trvání 12 měsíců.

Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží, nebo služby na adrese: Digital Coach s. r. o., Odborářů 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby k uplatnění reklamace využili email podpora@servis-repas.cz.

Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. Kupujícímu Prodávající doporučuje, aby při uplatňování reklamace popsal vadu zboží nebo služby.

V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s podrobným popisem vady zboží a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

Zboží v případě reklamace Prodávající doporučuje zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata.

Pokud je vada odstraňována na zařízení, které bylo předmětem poskytované služby, je zákazník povinen si na výzvu Poskytovatele zařízení převzít, jinak je Poskytovatel oprávněn postupovat v souladu s ust. § 656 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Reklamace služby zákazníkem, který je spotřebitelem.

Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku nebo jeho odůvodněné zamítnutí,

Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Sb. v platném znění (pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jeho odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, ve odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřizovala, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Náležitosti odborného posouzení:

 • a) identifikace osoby, která provádí odborné posouzení,
 • b) přesná identifikace posuzovaného výrobku,
 • c) popis stavu výrobku,
 • d) výsledek posouzení,
 • e) datum vyhotovení odborného posouzení.

Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel předá Prodávajícímu (určené osobě) výrobek při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek Prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci nebo pokud se vada týká pouze části věci, výměnu části, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů a poučení o cookies

V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupní smlouvy, a to až do jejího zániku.

Tento Reklamační řád je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího dne 1.03.2024