Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez udání důvodu

Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotřebitel je oprávněn i bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

 • a) převzetí zboží podle bodu 8.1.1. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,
 • b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo
 • c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

 • zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 • dodává zboží skládající se z několika dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 • zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. ve znění pozdějších předpisů až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od začátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. ve znění pozdějších předpisů ani v dodatečné lhůtě, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne začátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před začátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat produkt zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí produktu. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§ 10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

Spotřebitel je povinen, pokud chce toto právo využít, oznámit odstoupení od kupní smlouvy nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího. Toto právo může spotřebitel uplatnit také v jakékoli provozovně Prodávajícího.

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“).

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zrušuje se od začátku také každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších předpisů a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby.

Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vzájemně vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného k zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.

Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č. 102/2014 Z. z., nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů

Ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení produktu Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů

Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z. z.

 • a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) prodej zboží zhotoveného podle osobitných požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného osobitně pro jednoho spotřebitele,
 • d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím,
 • g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,
 • h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaného elektronicky nebo v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 • k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný účel než na účel bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 • l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Změnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona č. 102/2014 Z. z. před tím, než mu je zboží doručeno nebo než spotřebitel prokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, pokud Prodávající nenavrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před začátkem poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

 

Spotřebitel není povinen platit za:

 • Služby poskytnuté během lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:
 • Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo písm. j), zákona č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších předpisů
 • Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se začátkem poskytování služby podle § 4 odst. 6, zákona č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších předpisů
 • Úplně nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud:
 • Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se začátkem poskytování elektronického obsahu podle § 4 odst. 8, zákona č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších předpisů
 • Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo
 • Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení v souladu s § 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b), zákona č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších předpisů

Prodávající poučuje Kupujícího, že pokud se má na základě smlouvy o službách začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:

Kupující udělením souhlasu se začátkem poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se začátkem poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášením o tom, že spotřebitel byl řádně poučen.

V případě, že identifikujeme nesrovnalosti nebo pokusy o falšování informací v souvislosti s procesem odstoupení od smlouvy, nebo máme důvody domnívat se, že jednáte v rozporu s dobrou vírou, budeme takové jednání považovat za podvod. V důsledku toho bude váš účet spolu s přidruženým e-mailem zablokován a vaše žádost o odstoupení od kupní smlouvy bude zamítnuta.

 

Formulář na odstoupení od kupní smlouvy

Formulář je třeba důkladně vyplnit, podepsat, v případě firmy orazítkovat a následně naskenovat a zaslat na adresu:

podpora@servis-repas.cz