Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytované online služby

 

Část I. Předmět obchodních podmínek

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen "VOP") vydává:
  1. Název společnosti: Digital Coach s.r.o.
  2. Adresa: Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves 052 01 Slovenská republika
  3. IČO: 47845333
  4. DIČ: 2024118580
  5. DIČ: SK2024118580
  6. vloženo číslo: kurt Košice I., odd.:Sro, vložka č. 36094/V
  7. Zastoupení společnosti: Pavol Pagáčik, jednatel (dále jen "Poskytovatel").
 • Tyto Obchodní podmínky pro poskytování poskytovaných služeb vydané poskytovatelem upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a osobami, které objednávají a využívají poskytované služby poskytovatele a zboží související s těmito poskytovanými službami.

 

Část II. Definice základních pojmů

"Objednatel" nebo "Příjemce" je osoba, která si u Poskytovatele objednala Poskytované služby.

"Službou" nebo  "poskytovanou Službou" se rozumí jakákoliv služba poskytovaná Poskytovatelem, včetně elektronických služeb poskytovaných na dálku. Poskytovaná služba a její obsah je definován v Ceníku poskytovaných služeb. Součástí poskytované služby může být i dodání zboží, pokud je to nezbytné pro poskytnutí poskytované služby. VOP pro dodání zboží jsou obsaženy v samostatné dokumentaci na Webové stránce.

"Elektronickou službou" se rozumí  služba poskytovaná prostřednictvím Webových stránek Poskytovatele, zejména on-line služby, kterými se pro účely těchto VOP rozumí videozáznamy ve formě videoškolení, praktické ukázky, obrazové, audiovizuální a jiné zvukové záznamy, texty nebo jejich kombinace.

"Objednávkou" se rozumí objednávka Objednatele adresovaná Poskytovateli, kterou Objednatel vyjadřuje zájem o poskytnutí Poskytované služby. Objednávka zákazníka může být elektronická, telefonická nebo osobní v rámci definovaného rozsahu služeb poskytovaných Ceníkem.

"Smlouvou" se rozumí smlouva o poskytování Poskytované služby uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě Objednávky. Smlouva zakládá závazek Poskytovatele poskytnout Poskytovanou službu ve sjednaném rozsahu a za stanovených podmínek a řádně a včas uhradit cenu za sjednanou Službu. Za smlouvu se považuje i smluvní vztah založený rámcovou smlouvou o spolupráci a poskytování služeb uzavřený mezi Objednatelem a Poskytovatelem, na jehož základě jsou uzavírány jednotlivé objednávky.

"Webovými stránkami" nebo "Webové stránky Poskytovatele" se rozumí webové stránky Poskytovatele pro objednávání a sledování stavu objednaných Poskytovaných Služeb, pokud to povaha služby umožňuje, pod doménovým jménem www.servis-repas.cz.

"Linkou Služby" se rozumí telefonní linka Poskytovatele +421 911 707 474, prostřednictvím které lze zadávat objednávky. Servisní linka slouží také jako linka zákaznického servisu pro účely poskytovaných Služeb. Servisní linkou může být i jiná telefonní linka určená Poskytovatelem.

"Zákaznický portál" znamená portál umístěný na Webové stránce, který umožňuje Zákazníkovi po přihlášení pomocí čísla Objednávky nebo jiného Poskytovatele sledovat stav Objednávky stanoveným způsobem, pokud to povaha služby umožňuje.

"Obchodními podmínkami" nebo  "VOP" se rozumí tyto Podmínky pro poskytování poskytovaných Služeb. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy. Aktuální verze Obchodních podmínek je k dispozici na Webových stránkách.

"Ceníkem" se rozumí Ceník poskytování Poskytovaných služeb vydaný Poskytovatelem, který obsahuje rozsah a cenu jednotlivých Služeb poskytovaných Poskytovatelem, pokud to povaha služby umožňuje. Ceník je součástí každé Smlouvy a nezahrnuje všechny služby poskytované Poskytovatelem. Aktuální verze je k dispozici na webových stránkách.

 

Část III. Objednání poskytnuté služby a uzavření smlouvy

 

Článek 1.

Objednávka poskytnuté služby

 1. Objednatel je oprávněn podat Objednávku u Poskytovatele prostřednictvím následujících prodejních kanálů, kterými jsou:
  1. Internetová stránka
  2. Servisní linka,
  3. provozují Poskytovatel na adrese: Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.
 2. Zákazník je oprávněn zvolit si Službu za předpokladu, že si ji vyžádá. Poskytovatel je oprávněn stanovit rozsah nabídky Poskytovaných služeb, včetně jejích podmínek. Poskytovatel je oprávněn při využívání uvedených prodejních kanálů změnit svou nabídku nebo možnosti objednávání a poskytování Poskytovaných Služeb, případně ji dočasně či trvale omezit.
 3. Poskytovatel je oprávněn nepovolit zadání Objednávky, pokud v daném čase: a. Zákazník nesplní všechny podmínky pro uzavření Smlouvy nebo b. Poskytovatel eviduje platnou, nevyřízenou Objednávku Zákazníka pro uzavření dané Smlouvy ve vztahu k dané Poskytované službě.
 4. Při zadávání Objednávky je Zákazník povinen poskytnout své a pravdivé údaje nezbytné pro její zpracování v rozsahu:
 5. jde-li o fyzickou osobu nepodnikatele – jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo a v případě Služby poskytované přímo Objednatelem také adresu pro poskytování Poskytované Služby,
 6. jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu – obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (je-li plátce DPH registrován), elektronické jméno a telefonní číslo kontaktní osoby oprávněné jednat jeho jménem.

Zákazník odpovídá za správnost údajů a legitimitu poskytnutí údajů. Poskytovatel je dále oprávněn požadovat od Objednatele poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné pro poskytnutí poskytované Služby (např. druh poskytované služby, čas, kdy Objednatel požádá o její poskytnutí a další). Zákazník je povinen tyto informace v rámci Objednávky uvést řádně, pravdivě a úplně. V opačném případě nebude možné poskytovat poskytovanou Službu řádně a včas.

 1. Poskytovatel je vázán svou nabídkou Poskytovaných služeb uvedenou v Objednávce, včetně ceny uvedené v době podání Objednávky ode dne zadání Objednávky až do okamžiku ukončení Objednávky dle těchto Podmínek nebo úplného poskytnutí Služby a zaplacení ceny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Objednatel je svou Objednávkou vázán po dobu 30 dnů ode dne jejího doručení Poskytovateli.
 2. Zákazník si může objednat vybrané Služby poskytované prostřednictvím:
 3. prostřednictvím elektronického formuláře na Webové stránce;
 4. prostřednictvím servisní linky. Provozní doba Servisní linky je zveřejněna na Webových stránkách;
 5. prostřednictvím zaměstnance Poskytovatele, který je k dispozici v prostorách Poskytovatele.
 6. Nezávazná objednávka či obdobná forma kontaktování Poskytovatele ze strany Zákazníka/Objednatele se považuje pouze za žádost o zaslání informací o poskytovaných Službách.

Článek 2

Smlouva

 • Smlouva je uzavřena dnem přijetí Objednávky Objednatelem Poskytovatelem.
 • Poskytovatel může přijatou Objednávku odmítnout do 48 hodin od jejího zadání do systému, a to i bez udání důvodu, pokud je vyřízení předmětu Objednávky nemožné nebo nemožné.
 • Potvrzení o přijetí Objednávky doručí Poskytovatel Objednateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu Objednatele, pokud je uvedena při zadávání Objednávky Zákazníkem nebo v Zákaznickém portálu. V rámci Zákaznického portálu je Zákazník po přihlášení pomocí čísla Objednávky nebo jiným způsobem určeným Poskytovatelem oprávněn sledovat stav a průběh Objednávky a poskytování Poskytované služby. To neplatí pro Služby poskytované přímo v prostorách Poskytovatele.
 • Je-li předmětem Objednávky poskytovaná Služba, při které je vyžadována návštěva zaměstnance Poskytovatele u Zákazníka, je přijetí Objednávky doručeno Objednateli při návštěvě zaměstnance za účelem poskytnutí Poskytované služby.
 • Poskytovatel je oprávněn odmítnout Objednávku a uzavření Smlouvy se Zákazníkem, pokud:
  1. poskytnutí Služby není možné na požadovaném místě, v požadovaném rozsahu nebo za podmínek požadovaných Objednatelem, nebo
  2. Poskytovatel nemá od Objednatele záruku, že bude Smlouvu dodržovat, a to tím spíše, že Zákazník je/byl dlužníkem Poskytovatele a lze důvodně předpokládat, že Zákazník nesplní své závazky ze Smlouvy řádně a včas, nebo
  3. uzavření Smlouvy by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy, nebo
  4. Zákazník nesouhlasí s Obchodními podmínkami a Ceníkem, nebo
  5. Zákazník řádně nevyplní Objednávku, nebo je neurčitý nebo nesplní povinnost podle článku 4, Článek 1, část III.
  6. Objednatel požaduje poskytnutí Poskytované služby na zařízení, proti kterému Poskytovatel Poskytovanou službu neposkytuje nebo které nesplňuje podmínky Poskytované služby.
 • Dodavatel je povinen při uzavření Smlouvy poskytnout Objednateli vybranou Poskytovanou Službu v dohodnutém čase a místě (je-li sjednáno poskytnutí Poskytované Služby s výstupem zaměstnance) a povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí poskytnuté Služby sjednanou cenu.

 

Článek 3

Způsob poskytování služby poskytovatelem

 

 • Seznam služeb zveřejněný v Ceníku nebo na Webové stránce je katalogem běžně poskytovaných služeb a poskytovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech z nich. Dostupnost služeb bude zákazníkovi potvrzena na základě požadavku zákazníka.
 • Zákazník se řídí pokyny zveřejněnými na webových stránkách a současně pokyny poskytovatele doručenými e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.
 • Poskytovatel je povinen poskytovat služby s odbornou péčí a v souladu s údaji a informacemi poskytnutými Objednatelem prostřednictvím webové stránky nebo jinak (např. e-mailem, telefonicky apod.) v dohodnutém termínu. Poskytovatel není vázán pokyny Objednatele, které jsou v rozporu nebo obcházejí obecně závazné právní předpisy. Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o všech důležitých krocích při poskytování služby.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit vzhled a rozsah Služeb, nahradit je obdobnými službami a rozvíjet probíhající služby.
 • Je-li součinnost na straně Objednatele nezbytná pro splnění povinností Poskytovatele, je Objednatel povinen tuto součinnost Poskytovateli poskytnout neprodleně po jeho žádosti, a to zejména, ale nejen, v případech, kdy Poskytovatel požaduje po Objednateli zaslání konkrétních, správných nebo doplňujících informací a údajů k objednávce.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo prodloužit termín poskytnutí služby Objednateli v závislosti na výši objednávek přijatých třetími osobami v daném období. Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. V případě, že Zákazník nemá zájem na poskytnutí služby k pozdějšímu datu, je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy.
 • Objednatel je povinen převzít službu v místě smluvních stran v místě uvedeném v objednávce. Čas poskytnutí služby bude vždy uveden v objednávce, která bude potvrzena poskytovatelem. V případě, že je služba poskytovatelem zrušena, je poskytovatel oprávněn jednostranně stanovit nový termín pro dodání služby, a to i opakovaně, o čemž poskytovatel informuje Objednatele elektronicky e-mailem nebo telefonicky.
 • Kratší dodací lhůtu lze sjednat po dohodě s poskytovatelem.
 • Přístup na webové stránky a jejich používání zákazníkem je bezplatné. Obsah webových stránek tvoří především texty, fotografie nebo obrázky, zvukové nebo audiovizuální záznamy umístěné na těchto stránkách poskytovatelem (dále jen "obsah").
 • Služby nabízené prostřednictvím internetového portálu jsou informační služby. Služby poskytované Poskytovatelem nejsou zákonným poradenstvím ani zákonnými službami dle zvláštních předpisů. Poskytování informací má obecnou, shrnující, ale především informativní povahu. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za informace obdržené třetími osobami, které jsou součástí obsahu webových stránek.
 • Články zveřejněné na webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Objednatel bere na vědomí, že poskytované služby jsou předmětem duševního vlastnictví a jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví společnosti Poskytovatele.
 • Uzavřením smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem nedochází k převodu žádných práv duševního vlastnictví. Není-li dohodnuto jinak, má Zákazník právo využívat služby výhradně jako konečný Zákazník způsobem, který vyplývá z povahy a účelu služby. Není dovoleno kopírovat, reprodukovat, zpřístupňovat třetí straně, publikovat nebo jinak distribuovat v jakémkoli médiu nebo jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu.
 • Obsah je chráněn autorským právem poskytovatele nebo třetích osob a jeho užití podléhá předchozímu písemnému souhlasu provozovatele, s výjimkou případů stanovených zákonem, například v případě užití autorských děl pro vlastní potřebu, pro účely cenové nabídky nebo pro vzdělávací účely. Kliknutím na některé odkazy na webových stránkách mohou být opuštěny a zákazník může být přesměrován na webové stránky třetích stran. Odkazované webové stránky nejsou kontrolovány poskytovatelem a poskytovatel neodpovídá za jejich obsah ani za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku

 

Článek 4

Komunikace při poskytování služeb

 • Zákazník souhlasí s telefonickou komunikací, elektronickou komunikací (e-mail, sociální sítě), komunikací prostřednictvím pošty nebo elektronických médií (Skype, Google) a za tímto účelem poskytne poskytovateli svou poštu, telefonní číslo a poštovní adresu. V případě, že dojde ke změně těchto údajů, je Zákazník povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli. Do okamžiku oznámení změny kontaktních údajů jsou pro komunikaci platné původní údaje.
 • Informace nebo písemnost doručená elektronickou poštou se považuje za přijatou dnem odeslání. Z tohoto důvodu jsou Poskytovatel i Zákazník povinni denně kontrolovat obsah svého e-mailového účtu.
 • Poskytovatel zašle dokumenty ve formátu Microsoft Word (*.DOC nebo *.DOCX) nebo v jiném běžném formátu (*.rtf nebo *.pdf). Za tímto účelem jsou Poskytovatel i Objednatel povinni zajistit, aby jejich e-mailové účty a softwarové a hardwarové vybavení počítače umožňovaly přijímat a číst soubory ve stanovených formátech.
 • V případě, že zákazník není spokojen se zpracováním své objednávky, dodané služby, má právo napsat na adresu podpora@servis-repas.cz. Pokud stížnost Objednatele nebyla vyřízena k jeho spokojenosti nebo se domnívá, že Poskytovatel mohl porušit jeho práva, může podle zákona č. 391/2015 Sb. podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Alternativního řešení sporů může využít pouze spotřebitel, který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikání, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jehož hodnota přesahuje 20 EUR a vyplývá ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů dle čl. 3 zákona č. 391/2015 Sb. může po Klientovi požadovat úhradu poplatku za zahájení řešení sporů až do výše 5 EUR s DPH. Zákazník může podat návrh způsobem uvedeným dle čl. 12 zákona č. 391/2015 Sb. nebo kliknutím na webové stránky.

 

Část IV. Cena a platební podmínky

Článek 1

Cena za služby

 • Cena za poskytnutou nebo poptávanou službu je uvedena v Objednávce nebo Rámcové smlouvě. Ceny poskytovaných Služeb jsou uvedeny v Ceníku.
 • Zákazník je povinen řádně a včas uhradit své závazky. Není-li dohodnuto jinak, zejména ve smyslu bodu 9 tohoto článku, je Zákazník oprávněn uhradit cenu v hotovosti a v případě poskytovaných On-line služeb bezhotovostním převodem. V případě neuhrazení ceny poskytnuté Služby, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého závazku Objednatele vůči Poskytovateli řádně a včas, má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
 • Cena se hradí přímo při poskytování Poskytované služby, v odůvodněných případech je Poskytovatel oprávněn požadovat platbu předem na základě zálohové faktury. V případě poskytované On-line služby požaduje Poskytovatel úhradu při poskytování služeb. Poskytovatel není povinen poskytnout poskytnutou Službu před zaplacením ceny.
 • V případě, že Poskytovatel Poskytovanou službu neposkytne, cena nebude Objednateli účtována.
 • Veškeré ceny za poskytované Služby jsou fakturovány Zákazníkovi na základě faktury. Při objednání Poskytované služby online obdrží Zákazník po uhrazení ceny za Službu poskytnutou e-mailem fakturu, pokud ji Zákazník zadá do Objednávky a je mu rovněž zpřístupněna prostřednictvím Zákaznického portálu. V případě Poskytované výstupní služby nebo přímo v provozovně je faktura doručena Zákazníkovi po poskytnutí Služby.
 • Vystavená faktura je vystavena v elektronické podobě, pokud není dohodnuto, že ji zašlete v listinné podobě. Elektronická faktura je doručována Poskytovatelem v souladu s předchozím bodem. Objednatel zároveň uděluje souhlas s příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty s tím, že mu bude služby vyúčtovat fakturou vystavenou výhradně v elektronické podobě a bere na vědomí, že Poskytovatel není v takovém případě povinen mu fakturu doručit v listinné podobě.
 • V případě pochybností se má za to, že elektronická faktura zaslaná Poskytovatelem e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu Objednatele je doručena uplynutím tří pracovních dnů ode dne jejího odeslání Objednateli. Zákazník je oprávněn vznést námitku proti jeho nedoručení, pokud je to možné, bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 • Náklady spojené s úhradou faktur nebo přijetím přeplatků faktur vrácených Zákazníkovi nese Zákazník v plné výši.
 • Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn přijmout plnění poskytnuté třetí osobou za účelem splnění jakéhokoliv peněžitého závazku Objednatele vůči Poskytovateli.
 • Poskytovatel má právo písemně, e-mailem, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem oznámit Objednateli svou povinnost uhradit dlužnou částku v případě, že neuhradil cenu Poskytovaných služeb nebo jiných plateb účtovaných fakturou ve lhůtě splatnosti a stanovit dodatečnou lhůtu splatnosti. Náhradu nákladů spojených s upomínkou opožděné platby formou sankčního poplatku ve výši dle Ceníku, jakož i veškeré náklady spojené s mimosoudním, soudním nebo exekučním výkonem rozhodnutí nese Zákazník.
 • Poskytovatel je oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám vyplývajícím ze Smlouvy, proti pohledávkám Objednatele, jednostranné započtení. Poskytovatel informuje Objednatele o započtení formou vystavené faktury.
 • Smlouva je účinná zaplacením plné ceny za zboží nebo službu dohodnutou v objednávce. Pouze zaplacením ceny v plné výši přecházejí na zákazníka veškerá majetková práva spojená s dodaným zbožím, službou nebo dokumentací.

 

Článek 2

Smluvní pokuty

 • V případě, že Objednatel nepřevezme objednanou službu v době platnosti uvedené v objednávce, ztrácí Zákazník právo na poskytnutí služby a Poskytovatel není povinen vrátit Zákazníkem uhrazenou částku, tedy jako smluvní pokutu.
 • Zákazník může požádat poskytovatele o změnu termínu dodání služby maximálně dvakrát. V případě, že Objednatel nepřevezme objednanou službu podruhé změněnou (nebo požádá jindy o změnu termínu poskytnutí služby), má poskytovatel nárok na smluvní pokutu, a to ve výši celkové ceny služeb, a současně objednatel přestane mít poskytovanou službu. Poskytovatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu předchozí věty tohoto bodu VOP neprodleně po marném uplynutí druhé doby změněného termínu dodání služby, nebo třetí žádosti o změnu termínu dodání služby. Odstoupení Objednatele od smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na právo Poskytovatele na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu tohoto bodu VOP. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu tohoto bodu VOP s peněžitou pohledávkou zákazníka na vrácení zaplacené ceny služby (v případě jeho odstoupení od smlouvy o poskytování služeb).
 • V případě, že Objednatel požádá o změnu termínu poskytnutí služby v termínu dohodnutém smluvními stranami jako datum poskytnutí služby, nedostaví se na předem dohodnuté místo jejich poskytnutí ve sjednaném termínu poskytnutí služeb, má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši celkové ceny služeb a současně objednatel přestane službu poskytovat. Poskytovatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu předchozí věty tohoto bodu VOP ihned po marném uplynutí 2. změněného termínu dodání služby, případně třetí žádosti o změnu termínu dodání služby. Odstoupení Objednatele od smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na právo Poskytovatele na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu tohoto bodu VOP. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu tohoto bodu VOP s peněžitou pohledávkou zákazníka na vrácení zaplacené ceny služby (v případě jeho odstoupení od smlouvy o poskytování služeb).
 • V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy o poskytování služeb ke dni, kdy má být služba poskytnuta na základě dohody stran, má poskytovatel nárok na smluvní pokutu, a to ve výši celkové ceny služeb. Poskytovatel má nárok na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu předchozí věty tohoto bodu VOP ihned po jejím převzetí. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu tohoto bodu VOP s peněžitou pohledávkou Objednatele na vrácení ceny zaplacené služby.

 

Část V. Odpovědnost za škodu

 • Poskytovatel a Objednatel, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, odpovídají vůči sobě navzájem za škody, které jim způsobí v důsledku porušení jejich povinností ze Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, pokud neprokáží, že nezavinili nebo že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, není-li stanoveno jinak.
 • Poskytovatel a Objednatel, který není spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, odpovídají sobě navzájem za škody, které jim způsobí v důsledku porušení jejich povinností vyplývajících ze Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, pokud neprokáží, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, není-li stanoveno jinak. Strany nenesou vůči sobě vzájemnou odpovědnost za nepřímé škody, následné škody a ušlý zisk, pokud není dohodnuto jinak. Poskytovatel odpovídá za škody způsobené zaviněným porušením svých povinností; odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou neposkytnutím, částečným poskytnutím, vadným poskytnutím Služby je omezena na povinnost vrátit poměrnou část ceny již zaplacené za neposkytnutou, částečně nebo chybně poskytnutou službu, nebo cenu za Službu poměrně snížit za dobu neposkytnutí, částečného nebo vadného poskytnutí Služby.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za:
  1. jakékoliv přímé nebo nepřímé škody způsobené jednáním Objednatele nebo třetích osob na základě poskytnutí informací Poskytovatelem. Poskytovatel nenese odpovědnost za úspěchy či neúspěchy vyplývající z použití informací Objednatelem.
  2. škoda způsobená Objednateli zejména, nikoli však výlučně, uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů ve formulářích zaslaných Poskytovateli, pokud Poskytovateli neprodleně neposkytl dostatečnou součinnost při poskytování služby, nebo pokud jakýmkoli způsobem změnil obsah dokumentů poskytnutých Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služby
  3. škody způsobené softwarem nebo produkty třetích stran;
  4. škody vzniklé Zákazníkovi nebo třetím stranám v důsledku nesprávného, neoprávněného nebo nezákonného použití webových stránek
  5. za rychlost internetového připojení využívaného Objednatelem – Poskytovatel neodpovídá a neposkytuje Zákazníkovi žádnou záruku za nepřetržité nebo bezchybné fungování webových stránek, za odkazy na jiné webové stránky,
  6. vady a vady na přístroji, které jsou při poskytování Poskytované služby diagnostikovány jako vadné,
  7. škody způsobené použitím software nainstalovaného Objednatelem, třetími osobami nebo software, o jehož instalaci Zákazník Poskytovatele požádal,
  8. nesplnění Poskytované služby v případě překážek způsobených Objednatelem, např. neposkytnutí dostatečné součinnosti,
  9. nelegální software nainstalovaný Zákazníkem nebo jinými osobami;
  10. škody způsobené únikem nebo ztrátou dat nebo jejich poškozením,
  11. škoda způsobená v důsledku zanedbání preventivních povinností na straně zákazníka,
  12. poškození softwarového vybavení Zákazníka, podporovaných aplikací, ztráta dat, narušení operačního systému, které nebylo možné předvídat při běžné odborné péči,
  13. škoda způsobená nedodržením některé z podmínek nebo povinností Zákazníka stanovených ve Smlouvě, včetně jejích součástí,
  14. škody vzniklé na zařízeních Zákazníka v důsledku nesprávného zacházení ze strany Zákazníka nebo jiných osob,
  15. poškození způsobené absencí antivirových programů,
  16. hacking nebo jakékoliv narušení informačního systému nebo zaměstnance Zákazníka třetími osobami, viry a škody způsobené na informačním systému a zaměstnanci Zákazníka, ke kterým došlo v důsledku neoprávněného jednání třetích osob nebo virů, a případné další škody, které vznikly v důsledku působení virů nebo spamování apod. a související s přenosem nevyžádaných dat Zákazníkem,
  17. škody způsobené poskytovateli jiných než poskytovaných služeb,
  18. škody způsobené ztrátou jakýchkoliv dat, zejména v souvislosti s nelegálním softwarem a v souvislosti se zálohováním dat,
  19. škody způsobené na majetku, pokud souvisejí s poskytovanou službou, v důsledku instalace zařízení a jeho příslušenství objednateli, zejména vyplývající z technického charakteru zdiva nebo jiného materiálu nemovitosti nebo z povahy samotného majetku (např. je-li nemovitost součástí památkového fondu) a pokud o nich poskytovatel předem neinformoval,
  20. škody způsobené v důsledku vyšší moci.
 • Žádná ze stran nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností odpovědné strany bylo způsobeno jednáním poškozené strany nebo nedostatkem součinnosti, kterou byla poškozená strana povinna poskytnout. Osoba ohrožená škodou je povinna s přihlédnutím k okolnostem případu přijmout opatření nezbytná k odvrácení nebo zmírnění škody (například použít alternativní komunikační prostředky a dosáhnout účinků sledovaných používáním Služeb); Povinná osoba není povinna nahradit škodu způsobenou nesplněním této povinnosti poškozeným.
 • Objednatel odpovídá za plnění veškerých ohlašovacích povinností, získání potřebných povolení a plnění dalších povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména povinností podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů na ochranu památkového fondu, které souvisejí s poskytováním poskytované služby a případnou instalací zařízení na předmětné nemovitosti.
 • Objednatel odpovídá Poskytovateli za škodu způsobenou:
  1. porušení povinností Objednatele ze Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, a to osobně Zákazníkem nebo třetí osobou, které Zákazník umožnil přístup k poskytované Službě nebo její části, byť z nedbalosti,
  2. neoprávněné použití nebo zneužití poskytované Služby.

 

Část VI. Ukončení smlouvy nebo zrušení objednávky

 • Objednatel má právo zrušit Objednávku bez udání důvodu, a to kdykoliv před tím, než dojde k poskytnutí Poskytované služby Poskytovatelem.
 • Je-li předmětem Smlouvy výhradně poskytování služby, nemá Zákazník právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb a na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory Prodávajícího (dále jen "ZoOS").
 • Je-li předmětem Smlouvy dodávka zboží jiného než náhradních dílů, montáže nebo spojovacího materiálu (dále jen "zboží"), má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne dodání zboží ve smyslu ZoOS. Zákazník toto právo nemá v případě zboží, které bylo vyrobeno podle jeho specifických požadavků, zboží na zakázku nebo zboží určeného výhradně pro tohoto jednoho zákazníka.
 • Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě prodeje zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového software prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, nebo v případě elektronických licencí s elektronickým dodáním po získání unikátního produktového čísla umožňující instalaci a aktivaci software. Při poskytování elektronického obsahu jinak než na fyzickém nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že tímto souhlasem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy podle zákona 2011/83/EU, zákona 102/2014 Sb pre SK a č. 89/2012 Sb pre CZ. o ochraně spotřebitele.
 • V případě odstoupení od Smlouvy dle těchto obchodních podmínek musí být právo na odstoupení od příslušné Smlouvy uplatněno písemně v provozovně Poskytovatele, poštou na adresu Digital Coach s.r.o., provozovna Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves, nebo na e-mailové adrese Poskytovatele podpora@servis-repas.cz nebo prostřednictvím formuláře na Webové stránce. Pokud bylo předmětem Smlouvy i dodání zboží, je Objednatel povinen v souladu se zákonem vrátit Poskytovateli zboží funkční a nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a záručního listu. Náklady na vrácení zboží nese zákazník, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno poštou vzhledem k jeho povaze. Musí být udržována náležitá péče o zboží ze strany zákazníka.
 • Odstoupením od Smlouvy v části dodávky zboží není dotčena povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutou službu. Kromě výše uvedeného jsou Objednatel a Poskytovatel povinni vrátit vše, co obdrželi od druhé smluvní strany na základě dané Smlouvy, která byla ukončena odstoupením.
 • Má-li Objednatel v době odstoupení od Smlouvy finanční závazky vůči Poskytovateli za další poskytované služby a Poskytovatel má tyto finanční prostředky Zákazníkovi vrátit, budou finanční závazky Objednatele vůči Poskytovateli uhrazeny přednostně, a to až po jejich vypořádání budou finanční prostředky zaslány Objednateli.
 • Vypovězením Smlouvy není dotčena platnost a účinnost těch ustanovení Podmínek, která mají svou povahou trvat až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících ze Smlouvy, zejména ustanovení o odpovědnosti za škody, škody a pokuty a ustanovení o volbě práva.
 • Před odstoupením od smlouvy je zákazník povinen informovat dodavatele o svém záměru odstoupit a řešit případné problémy prostřednictvím stránky https://www.servis-repas.cz/reseni-problemu/. Pokud zákazník neuposlechne tohoto postupu, nemá právo na vrácení peněz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy upozorňujeme, že z celkové hodnoty vaší objednávky bude odečten poplatek za zpracování platby, který pokrývá náklady spojené s transakcemi platební brány a banky. Tento poplatek, ve výši 0,59 % + 2,60 CZK, byl již zahrnut v původní ceně produktu, který jste zakoupili.

V případě, že identifikujeme nesrovnalosti nebo pokusy o falšování informací v souvislosti s procesem odstoupení od smlouvy, nebo máme důvod domnívat se, že jednáte v rozporu s dobrými mravy, považujeme takové jednání za podvodné. V důsledku toho bude váš účet spolu s přidruženým e-mailem zablokován a odstoupení od kupní smlouvy bude zamítnuto.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář musí být důkladně vyplněn, podepsán, v případě společnosti orazítkován a poté naskenován a odeslán na adresu podpora@servis-repas.cz

Část VII. Zásady ochrany osobních údajů

 

Subjektem údajů (Kupující nebo Zákazník) potvrzuje potvrzení závazné objednávky, že byl Provozovatelem (Prodávajícím) poučen následovně:

 

 

 • Kupující nebo subjekt údajů (dále jen "kupující", "zákazník" nebo "subjekt údajů") poskytuje prodávajícímu osobní údaje (dále jen "OU") dobrovolně za účelem plnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí nemůže prodávající řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto nebude možné ji s kupujícím uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky telefonicky nebo e-mailem, dodání zboží, registrace na stránkách
 • Správce je v právním postavení správce vůči subjektu údajů podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon"), tj. osoba, která sama nebo společně s jinými definuje účel a prostředky zpracování OÚ a zpracovává OÚ vlastním jménem.
 • Identifikační a kontaktní údaje Provozovatele (§ 19 odst. 1 písm. a) Zákona) jsou:
  1. Název společnosti: Digital Coach s.r.o.
  2. Adresa: Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves 052 01 Slovenská republika
  3. IČO: 47845333
  4. DIČ: 2024118580
  5. DIČ: SK2024118580
  6. vloženo číslo: kurt Košice I., odd.:Sro, vložka č. 36094/V
  7. Zastoupení společnosti: Pavol Pagáčik, jednatel (dále jen "Poskytovatel").
 • Účel zpracování UA, pro který jsou bezpilotní systémy určeny, jakož i právní základ pro zpracování UA (čl. 19 odst. 1 písm. c) zákona):
  1. Účel zpracování OJ: pro účely přípravy a vzniku smluvního vztahu mezi kupujícím (subjektem údajů) a prodávajícím (Provozovatelem), vystavení potvrzení objednávky, daňového dokladu, poskytnutí předsmluvních vztahů, identifikace Zákazníka, potvrzení objednávky telefonicky nebo elektronicky, dodání zboží, registrace na webových stránkách Provozovatele
  2. Právní základ pro zpracování OU: souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel (§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona)
 • Oprávněné zájmy Správce nebo třetí osoby, je-li PJ zpracovávána podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona (§ 19 odst. 1 písm. d) zákona):

Bezpilotní systémy se nezpracovávají na základě takového právního základu.

 • Identifikace příjemce nebo kategorie příjemce, pokud existuje ( § 19 odst. 1 písm. e) zákona):
  1. Název společnosti: Digital Coach s.r.o.
  2. Adresa: Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves 052 01 Slovenská republika
  3. IČO: 47845333
  4. DIČ: 2024118580
  5. DIČ: SK2024118580
  6. vloženo číslo: kurt Košice I., odd.:Sro, vložka č. 36094/V
  7. Zastoupení společnosti: Pavol Pagáčik, jednatel (dále jen "Poskytovatel").
 • Doba uchovávání osobních údajů; není-li to možné, informace o kritériích pro jeho určení ( § 19 odst. 2 písm. a) zákona):

po dobu tří dvou (2) let ode dne udělení nebo do udělení souhlasu se zpracováním;

 • Informace o tom, zda Provozovatel zamýšlí předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, identifikaci třetí země nebo mezinárodní organizaci (§ 19 odst. 1 písm. f) Zákona):

Provozovatel takový převod neprovádí a provádět nebude.

 • Právo subjektu údajů požadovat od Provozovatele přístup k OU týkající se Kupujícího/Zákazníka, právo na opravu OU, právo na výmaz OU nebo právo na omezení zpracování OU, právo vznést námitku proti zpracování OU, jakož i právo na přenositelnost OU (čl. 19 odst. 2 písm. b) Zákona):

Subjekt údajů má vůči správci ve vztahu k OU následující práva:

 1. Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím o
 • účel zpracování osobních údajů,
 • kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 • identifikaci příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo mají být zpřístupněny, zejména příjemce ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, je-li to možné,
 • dobu uchovávání osobních údajů; není-li to možné, informace o kritériích pro jeho stanovení,
 • právo požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů, jejich výmaz nebo omezení jejich zpracování, nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat žalobu podle § 100;
 • zdroje osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů,
 • existence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, dle § 28 odst. 1 a 4 zákona (v těchto případech správce poskytne subjektu údajů informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů).

Správce poskytne kopii zpracovávané organizační jednotky. Za jakékoli další kopie požadované subjektem údajů může správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud subjekt údajů podal žádost elektronickými prostředky, poskytnou se informace v běžně používané elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný postup.

 

Informace musí být poskytnuty neprodleně, nejpozději do 1 měsíce. Správce má právo prodloužit dobu vyřízení žádosti o další 2 měsíce, pokud je žádost složitá nebo častá. Musí však do 1 měsíce oznámit subjektu údajů důvod prodloužení doby zpracování.

 

V případě neodůvodněné nebo příliš časté žádosti má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo žádost odmítnout. Vysvětlí důvod odmítnutí a právo subjektu údajů podat stížnost orgánu dozoru.

 

 1. Právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

Informace musí být poskytnuty neprodleně, nejpozději do 1 měsíce. Správce má právo prodloužit dobu vyřízení žádosti o další 2 měsíce, pokud je žádost složitá nebo častá. Musí však do 1 měsíce oznámit subjektu údajů důvod prodloužení doby zpracování.

 

V případě neodůvodněné nebo příliš časté žádosti má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo žádost odmítnout. Vysvětlí důvod odmítnutí a právo subjektu údajů podat stížnost orgánu dozoru.

 

 1. Právo na výmaz osobních údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají. Správce je povinen osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud subjekt údajů uplatnil právo na výmaz podle předchozí věty, pokud
 • bezpilotní systémy již nejsou potřebné pro účel, pro který byly pořízeny nebo jinak zpracovány,
 • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním UA a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování UA
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování UA a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování UA,
 • bezpilotní letadla jsou zpracovávána protiprávně,
 • důvodem výmazu je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
 • OU jsou získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Předchozí dvě věty se nepoužijí, je-li zpracování osobních údajů nezbytné

 • uplatňovat právo na svobodu projevu nebo informací,
 • ke splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterými je Slovenská republika vázána, nebo ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je provozovateli svěřen,
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace, pro vědecké účely, pro účely historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud právní předpisy pravděpodobně znemožní nebo vážně ohrozí dosažení cílů takového zpracování, nebo
 • uplatnění právního nároku

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování OU, pokud

 • subjekt údajů vznese námitku proti přesnosti OJ, a to po dobu, která umožní Správci přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování UA je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu OU a místo toho požádá o omezení jejich použití,
 • Správce již PJ nepotřebuje pro účely zpracování OU, ale Subjekt údajů je potřebuje k uplatnění právního nároku, nebo
 • Subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, může správce OU kromě uložení zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem uplatnění právního nároku, ochrany osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, včetně profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nemůže správce jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů: Subjekt údajů má právo získat UA týkající se jeho, který poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému správci. Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Toto právo platí, jestliže:
 • zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a
 • zpracování se provádí automatizovanými prostředky

Provozovatel má dobu přenosu dat 1 měsíc, může být prodloužena o 2 měsíce, pokud je přenos složitý. Informuje o tom subjekt údajů a zdůvodní, proč k prodloužení lhůty došlo. V případě, že Správce podnikne kroky k předání, musí informovat Subjekt údajů, proč tak neučinil a o právu Subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu.

 • Právo subjektu údajů kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ (§ 19 odst. 2 písm. c) Zákona):

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním bezpilotních údajů, které se ho týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování UA na základě souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může odvolat souhlas stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen.

 • Právo subjektu údajů podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona (§ 19 odst. 2 písm. d) zákona):

Subjekt údajů má právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Účelem postupu je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů nebo k porušení zákona nebo zvláštního předpisu v oblasti ochrany osobních údajů, a v případě zjištění nedostatků uložit v odůvodněných a účelných případech nápravná opatření nebo pokutu za porušení zákona nebo zvláštního předpisu v oblasti ochrany ÚJ.

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, korespondenční adresu a podpis žadatele,
 • údaj o osobě, proti které návrh směřuje, s uvedením jména, příjmení, bydliště nebo titulu, sídla a identifikačního čísla, pokud existuje,
 • předmět návrhu s uvedením práv, která měla být při zpracování osobních údajů porušena,
 • důkazy na podporu tvrzení uvedených v žalobě;
 • kopii listiny nebo jiného dokladu prokazujícího výkon práva podle zákona nebo zvláštního předpisu, pokud toto právo dotyčná osoba uplatnila, nebo uvedení důvodů hodných zvláštního zřetele pro neuplatnění dotčeného práva, pokud byl návrh podán dotčenou osobou.

Vzor pro zahájení řízení je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • Vymezení toho, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným požadavkem nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nezbytný pro uzavření smlouvy, a zda je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů (§ 19 odst. 2 písm. e) zákona):

Poskytnutí osobních údajů je požadavek, který je nezbytný pro přípravu a uzavření smlouvy, zakládající obchodně-právní vztah mezi Subjektem údajů jako Kupujícím a Správcem jako Prodávajícím.

Neposkytnutí osobních údajů způsobí, že Provozovatel nebude mít základní údaje Subjektu údajů a objektivně nebude schopen zpracovat návrh smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůže Provozovatel, jako Prodávající, smlouvu řádně plnit a proto ji nemůže s Kupujícím uzavřít.

 • Existence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ( § 19 odst. 2 písm. f) zákona):

Provozovatel nepoužívá automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníkem, do kterého je zapojen náš e-shop. Zasíláme vám je pokaždé, když u nás nakupujete, pokud neodmítnete zasílat elektronickou poštu pro účely přímého marketingu v souladu s § 62 zákona č. 351/2011 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníkem na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zjištění Vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýze našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu, Heureka.sk pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou Vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Zákazník ověřeno můžete kdykoli vznést námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám již dotazník nebudeme zasílat.

Část VIII. Reklamační řád

 • Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn podat reklamaci v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli e-mailem (na e-mailovou adresu podpora@servis-repas.cz) nesoulad poskytované služby s tím, co bylo předmětem jeho objednávky, neprodleně poté, co se o nesouladu dozví., může podat reklamaci poskytovateli e-mailem (na e-mailovou adresu podpora@servis-repas.cz) nebo poštou na korespondenční adresu poskytovatele, ve které uvede název služby, datum jejího doručení a důvod reklamace. Reklamace vyřizuje poskytovatel zpravidla do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
 • V případě, že Objednatel není s poskytovanou Službou spokojen, je oprávněn podat reklamaci, a to písemně v sídle Poskytovatele nebo v provozovně Poskytovatele, zasláním poštou na adresu provozovny Poskytovatele, případně prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy. Reklamace zaslaná elektronicky, faxem nebo jiným komunikačním prostředkem na dálku (tj. v nelistinné podobě na adresu poskytovatele dle předchozí věty), pokud vznese námitku z vady poskytované služby nebo zboží, se považuje za reklamaci, na jejímž základě Objednateli a Poskytovateli vznikají práva a povinnosti dle tohoto článku pouze v případě, že originál reklamace vyplní Objednatel v listinné podobě nejpozději do 3 pracovních dnů.
 • Předmětem reklamačního řízení mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě tohoto Reklamačního řádu může být Poskytovaná Služba, resp. její část (i když je zboží dodáno Objednateli současně s poskytnutím služby), pokud byla poskytnuta Poskytovatelem.
 • V reklamaci je Zákazník povinen uvést své identifikační údaje, číslo objednávky, popis Poskytované služby, ke které se reklamace vztahuje a jasně a srozumitelně popsat předmět reklamace a co na jejím základě uplatňuje.
 • Nemá-li reklamace uvedené náležitosti a jsou nezbytné pro její vyřízení, má Poskytovatel právo vyzvat Objednatele k jejich doplnění. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne odstranění jejích nedostatků nebo doplnění informací.
 • Při uplatnění reklamace vydá Poskytovatel Zákazníkovi potvrzení, kdy reklamaci podal. Vyřízení reklamace nebude trvat déle než 30 dnů ode dne podání Reklamace a v této lhůtě. Poskytovatel rovněž vystaví Objednateli písemný doklad o vyřízení reklamace a její trvání ve stejné formě, v jaké byla reklamace obdržena, není-li dohodnuto jinak.
 • Dojde-li k odstranění vady na zařízení, které bylo předmětem poskytované služby, je Zákazník povinen zařízení na žádost Poskytovatele převzít, jinak je Poskytovatel oprávněn postupovat v souladu s čl. 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Reklamace Služby Zákazníkovi, který je spotřebitelem.
 • Pokud je poskytovaná služba poskytnuta nesprávně, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Poskytovatel je povinen odstranit vadu nejpozději do 30 dnů od jejího převzetí. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji Poskytovatel ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny poskytované Služby. Tím není dotčeno právo na úhradu účelně vynaložených nákladů Poskytovatele na zajištění reklamace zboží, pokud není možné zajistit doručení předmětu reklamace Poskytovateli dle těchto Obchodních podmínek.
 • Pokud Zákazník uplatnil reklamaci zboží v prvních 12 měsících od jeho dodání, může Poskytovatel reklamaci vyřídit jejím zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze po zákazníkovi, který je spotřebitelem, požadovat náhradu nákladů na odborné posouzení nebo jiných nákladů spojených s odborným posouzením.
 • Pokud Objednatel uplatnil reklamaci zboží po 12 měsících od jeho dodání a Poskytovatel ji zamítl, uvede Poskytovatel v dokladu o vyřízení reklamace, komu může zboží zaslat k odbornému posouzení. Je-li zboží v tomto případě zasláno k odbornému posouzení osobě uvedené Poskytovatelem v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré další účelně vynaložené náklady Poskytovatel. Prokáže-li Objednatel tímto odborným posouzením odpovědnost Poskytovatele za vadu zboží, může Reklamaci uplatnit znovu; Po dobu provádění tohoto odborného posouzení záruční doba neběží. V takovém případě Poskytovatel uhradí Objednateli do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení a s tím spojené účelně vynaložené náklady. Reklamovanou reklamaci nelze zamítnout.
 • Zákazník má právo na bezplatnou výměnu zboží za zboží stejné značky a druhu nebo odstoupit od smlouvy v části dodávky zboží, pokud nastane některá z následujících situací a zákazník v záruční době řádně uplatní některý z následujících nároků:
  1. na zboží je v záruční době vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží bylo řádně používáno jako zboží bez vady,
  2. nevyřízení stížnosti v zákonné 30denní lhůtě,
  3. výskyt většího počtu vad – v záruční době se na zboží vyskytnou současně nejméně tři samostatné vady, z nichž každá brání jeho řádnému užívání,
  4. Znovuobjevení vady – stejná vada se vyskytla znovu na zboží v záruční době, která byla již nejméně dvakrát odstraněna během záruční doby.
 • V případě, že Objednatel získal právo na bezplatnou výměnu zboží, které Zákazník uplatnil, ale Poskytovatel nemá k výměně k dispozici zboží stejné značky a druhu, a proto plnění není ze strany Poskytovatele možné, je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli kupní cenu, za kterou od něj zboží získal, a to za podmínky, že Zákazník odstoupí od Smlouvy v části dodávky zboží a současně vrátí toto vadné zboží Poskytovateli.
 • Jedná-li se o vadu zboží, které bylo Zákazníkovi dodáno Poskytovatelem za nižší cenu nebo v době užívání, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Dodavatel však v případě použitého zboží neodpovídá za vady vzniklé jeho používáním nebo opotřebením a v případě zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Objednatel má právo obrátit se na Poskytovatele s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým Poskytovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Poskytovatel na tuto žádost odpoví záporně nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má Zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů u subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona č. 391/2015 Sb. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona č. 391/2015 Sb. Návrh může zákazník podat způsobem stanoveným podle §12 zákona č. 391/2015 Sb. Alternativní řešení sporů může využít pouze zákazník – fyzická osoba,  který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi zákazníkem a poskytovatelem, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo s ní souvisí. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může po Poskytovateli požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporů do maximální výše 5 EUR s DPH.

 

Část IX. Záruka a záruční podmínky

 • Poskytovatel poskytuje záruku za jakost, běžnou kvalitu a provozuschopnost poskytovaných služeb a souvisejícího dodávaného zboží. Za účelem dodržení záručních podmínek je Objednatel povinen jednat tak, aby nedošlo k poškození poskytované služby společně s dodaným zbožím (pro účely tohoto článku společně jako "dílo"), je povinen ji užívat v takových podmínkách, které nevedou k dočasným nebo trvalým změnám kvality vnějších nebo vnitřních komponent.
 • Jistotu nelze přijmout, zejména pokud:
  1. vada byla způsobena nesprávným užíváním díla nebo porušením návodu k použití, pokud byl dodán,
  2. vada byla způsobena Zákazníkem nebo třetí osobou,
  3. na straně byly provedeny následné úpravy, opravy nebo jiné neodborné manipulace,
  4. zásah do díla byl proveden jinou osobou,
  5. pečeť na zboží byla porušena,
  6. při žádosti o záruční opravu (reklamaci) nebyl předložen platný originál záručního dokumentu,
  7. dílo bylo mechanicky poškozeno,
  8. práce je skladována nebo používána mimo předepsaný teplotní rozsah definovaný v návodu k použití,
  9. dílo je skladováno nebo používáno ve vlhkém, prašném, chemicky znečištěném prostředí nebo jinak vystaveno nepříznivému počasí (sníh, mráz, déšť, slunce apod.).
 • Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené:
  1. přírodní pohroma
  2. opotřebení v důsledku použití díla (škrábance, odření atd.),
  3. bezohledné, neopatrné používání, přenášení a ukládání díla (např. zkrat kontaktů konektoru s kovovou mincí, sponkou apod.),
  4. zneužívající a nevhodné zacházení s dílem, a to i v souvislosti s jeho spojením s příslušenstvím,
  5. připojením nebo použitím s neoriginálním příslušenstvím.
 • Poskytovatel rovněž neodpovídá za:
  1. za nedostatečnou kvalitu požadovaného účinku Poskytované služby, způsobený nestandardní montáží, úpravou nebo opravou dle specifických požadavků Objednatele, které nebyly předem doporučeny pracovníkem Poskytovatele, nebo pokud všechny komponenty montážní sady nebo ty komponenty doporučené pracovníkem Poskytovatele nebyly na žádost Objednatele použity v Poskytované službě nebo je jejich nasazení na žádost Objednatele nestandardní nebo pokud byly na žádost Objednatele použity  komponenty, které nebyly dodány Poskytovatelem, ale Objednatelem,
  2. důsledky způsobené požadovanou nestandardní úpravou díla za účelem rozšíření možnosti nebo změny jeho zamýšleného užití,
  3. za kvalitu přenosu a důsledky způsobené nestandardním příslušenstvím pro "zvýraznění vzhledu" díla nebo jiného neoriginálního příslušenství.
 • Příklady uvedené v bodech 2 a 3 výše nejsou výčtem všech případů, které mohou způsobit porušení záručních podmínek. Prokáže-li se, že reklamovanou vadu díla způsobil Objednatel, poškození díla, jeho nesprávné užívání, neodbornou manipulaci, nestandardní montáž, nestandardní úpravy, nestandardní doplňky nebo jiné porušení záručních podmínek a Objednatel, přestože o této skutečnosti věděl nebo mohl vědět, vadu reklamoval, může Poskytovatel požadovat po Objednateli náhradu škody, kterou Objednatel Poskytovateli způsobil.
 • Záruční dobou se rozumí doba, po kterou je poskytován bezplatný záruční servis a oprava dle podmínek tohoto reklamačního řízení v případě vzniku vady, pokud byly objednatelem splněny stanovené podmínky pro užití díla. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
 • Není-li v záručním dokumentu uvedeno jinak, trvá záruční doba u zákazníka, který je spotřebitelem:
  1. 3 měsíce za poskytovanou službu,
  2. 24 měsíců pro zboží a příslušenství ke zboží (příslušenství, které je součástí obalu zboží).
 • Záruční doba na ostatní dodávané komponenty (software, komponenty Služeb či zboží dodané Objednatelem) není vázána na služby poskytované Poskytovatelem, a proto za ně Poskytovatel neručí. V případě reklamace software doporučí Poskytovatel Objednateli příslušná ustanovení licenčních podmínek příslušného software, případně jiný postup vhodný k odstranění vad software.
 • Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl zákazník povinen dílo po skončení opravy převzít.
 • V případě výměny zboží začíná záruční doba na vyměněné nové zboží běžet ode dne převzetí nového zboží.
 • Záruční list je:
  1. Záruční list vydaný Zákazníkovi Poskytovatelem při poskytování Poskytované služby. Platný záruční list znamená kompletně vyplněný originál záručního listu, potvrzený razítkem dodavatele, datem prodeje a podpisem oprávněné osoby. Neoprávněně upravený nebo upravený záruční list je neplatný. Případná oprava provedená v záruční době je zaznamenána autorizovaným servisem formou zápisu provedené opravy do záručního listu.
  2. Fakturu nebo pokladní doklad k úhradě ceny vystavený Poskytovatelem nebo protokol o poskytnutí Poskytované služby, který je záručním dokumentem pouze v případě, že při poskytování Poskytované služby není vystaven záruční list.
  3. Doklad o vyřízení reklamace, který je vystaven Zákazníkovi po provedení záruční Poskytnuté opravy, který slouží jako záruční list při obnovení Reklamace.

 

Část X. Změna podmínek

 • Poskytovatel má právo jednostranně měnit tyto Podmínky z důvodu:
  1. změny podmínek na trhu poskytování Poskytovaných služeb,
  2. zvýšení nákladů Poskytovatele souvisejících s poskytováním poskytovaných Služeb,
  3. změna marketingové strategie Poskytovatele,
  4. změny míry inflace zveřejněné Statistickým úřadem Slovenské republiky za předchozí období,
  5. marketingový nebo technologický rozvoj poskytovaných služeb, nebo
  6. změna právních předpisů, která má přímý nebo nepřímý dopad na smluvní podmínky (včetně změny sazby daně z přidané hodnoty nebo jiné daně či jiné zátěže), nebo
  7. Vydání rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci (včetně orgánů Evropské unie), které zakládá povinnost nebo právo Poskytovatele provést danou změnu podmínek.
 • Poskytovatel oznámí změnu Podmínek vhodným způsobem, např. prostřednictvím Poskytovatele, zveřejněním změněných podmínek nebo poskytnutím informací o změně na Webových stránkách, informačních materiálech, tiskových zprávách, písemně, elektronickou poštou, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem, a to nejpozději do data účinnosti změny podmínek. Změna podmínek je účinná dnem uvedeným Poskytovatelem v oznámení o této změně podmínek.
 • Změna obchodních podmínek nemá vliv na ty části obchodních podmínek, které nelze jednostranně změnit podle platných právních předpisů vůči zákazníkovi, který je spotřebitelem. V takovém případě se na daného Zákazníka a jeho Objednávku vztahují Obchodní podmínky ve znění platného Zadání zakázky nebo uzavření Smlouvy.

 

Část XI. Rozhodné právo a řešení sporů

 • Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právním řádem Slovenské republiky, a to i v případě, že je Zákazníkem cizinec. Vztahy neupravené Smlouvou se řídí ustanoveními jiných příslušných právních předpisů.
 • Smluvní strany řeší veškeré spory vyplývající ze smlouvy, nejlépe mimosoudně, buď jednáním, nebo dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší své spory mimosoudně, jsou oprávněny řešit spor prostřednictvím soudu, přičemž v případě soudního sporu je dána příslušnost slovenského soudu podle pravidel stanovených v příslušných právních předpisech Slovenské republiky.
 • V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má zákazník právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající odpoví záporně na žádost zákazníka dle předchozí věty nebo na takovou žádost nereaguje do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Stejně tak mohou být nároky prodávajícího vůči kupujícímu uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na internetových stránkách http://www.mhsr.sk/); Zákazník má právo zvolit si, na který ze subjektů alternativního řešení sporů uvedených na seznamu se obrátí. Zákazník může využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/, k podání návrhu alternativního řešení spotřebitelského sporu.

 

Část XII. Závěrečná ustanovení

 • Je-li Smlouva, Ceník, tyto Obchodní podmínky nebo jakýkoliv jiný dokument související se Smlouvou sepsán kromě slovenské verze i v cizím jazyce, je vždy rozhodující slovenská verze, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 • V případě rozporuplného rozporu těchto Podmínek, Smlouvy nebo Ceníku platí následující pořadí výkladu priority: 1. Smlouva, 2. Ceník, 3. Obchodní podmínky.
 • Případná neplatnost kterékoli části těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání. V případě, že některá část VOP je neplatná nebo se stane neplatnou později, použije se pro úpravu vztahů smluvních stran právní předpis, který je neplatnému ustanovení nejbližší.
 • Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem neupravené VOP se řídí právem Slovenské republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a je-li Objednatel spotřebitelem, který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikání, zaměstnání nebo povolání, řídí se tento smluvní vztah zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 250/2007 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské republiky).  Národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) a zákon č. 102/2014 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů).
 • S účinností těchto Obchodních podmínek ruší a nahrazují dříve platné Podmínky poskytování Služeb s účinností od 5.5.2019. Objednávky podané Zákazníkem přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek se řídí ustanoveními Obchodních podmínek účinnými od 1.8.2020.
 • Tyto Podmínky pro poskytování poskytovaných Služeb nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2020.