Ochrana osobních údajů a poučení o cookies

Poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávání osobních údajů od dotčené osoby a poučení o cookies Internetového obchodu

Vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve smyslu článku 13 a 14 Nařízení (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

Provozovatel

Obchodní jméno: Digital Coach s. r. o.
Sídlo: Odborárov 551/16 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Košice, oddíl: Sro, vložka č. 36094/V
IČO: 47845333

DIČ: 2024118580

IČ DPH: SK2024118580
Bankovní účet: SK45 0900 0000 0050 5911 9359

Emailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

Email: podpora@servis-repas.cz

Tel. č.: +421 911 707 474

Provozovatel tímto v souladu s článkem 13 odst. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES všeobecné nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“), dále v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a v souladu se zákonem č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikacích v platném znění poskytuje Dotčené osobě - (Kupujícímu), od které Provozovatel (Prodávající) získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace, poučení a vysvětlení:

Odkazy

Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího.

V souladu s §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více osobitým obchodním praktikám, nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou ustanoveny zákonem, nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

Zpracovávané osobní údaje

Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, domácí telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa, dodací adresa údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby a doba zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou zejména:

 • evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv s třetími osobami.
 • zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností Provozovatele.
 • dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů např. podle zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů.
 • činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotčené osoby.
 • Newsletter, marketingové a obdobné reklamní aktivity Provozovatele. V případě udělení souhlasu Dotčené osoby Provozovateli s marketingovými a obdobnými reklamními aktivitami.

Právní základ zpracování osobních údajů

Článek 6 odst. 1 písm. a) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu

Článek 6 odst.1 písm. b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedla opatření před uzavřením smlouvy, neboť při objednávce zboží (před smluvní vztah) nejčastěji dochází k uzavření kupní smlouvy realizované přes internet (uzavřené na dálku mezi provozovatelem internetového obchodu a dotčenou osobou a s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby, vyřizování reklamace apod.) dochází tak ke zpracování osobních údajů zákazníka bez souhlasu zákazníka.

Článek 6 odst.1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele na plnění účelu fakturace, evidence účetních dokladů a dalších nezbytných s tím souvisejících zákonných povinností provozovatele internetového obchodu při zpracování osobních údajů dotčené osoby.

Článek 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies, scripts, a pixels

 • Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies, scripts a pixels:
 • Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitý čas uchová informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiné nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte opakovaně uvádět
 • Script je část programového kódu, který se používá k správné a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.
 • Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webové stránce, který se používá k monitorování návštěvnosti webové stránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixels se ukládají různé údaje.
 • Cookies se dělí
 • Technické nebo funkční cookies – zajišťují správné fungování webového sídla Provozovatele a jeho používání. Tyto cookies jsou používány bez souhlasu.
 • Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky ohledně používání svých webových stránek. Tyto cookies jsou používány jen se souhlasem.
 • Marketingové / Reklamní cookies – Používány k vytváření reklamních profilů a obdobných marketingových aktivit. Tyto cookies jsou používány jen se souhlasem.
 • Jak kontrolovat soubory cookies:
 • Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo mazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce www.aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači nebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.
 • Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies:
 • Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies najdete na stránce www.cookieserve.com a to zadáním webové adresy Provozovatele https://www.servis-repas.cz
 • Technické nebo funkční cookies – k informaci přistupuje Provozovatel webového sídla. Doba trvání cookies 2 roky.
 • Statistické cookies - k informaci přistupuje Provozovatel webového sídla. Doba trvání cookies 2 roky.
 • Marketingové a reklamní cookies - k informaci přistupuje Provozovatel webového sídla. Doba trvání cookies 2 roky.
 • Cookies zpřístupňované třetím stranám:
 • Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Bližší informace o ochraně soukromí najdete support.google.com/analytics

Zodpovědná osoba

Nebyla ustanovena, neboť z GDPR nám tato povinnost nevyplývá.

Automatizované rozhodování a profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Přenos osobních údajů do třetích zemí

Provozovatel neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Dotčené osoby Provozovatel uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace ve smyslu zákonných lhůt, které Provozovateli ukládají právní předpisy. V případě, že Dotčená osoba souhlasila se zasíláním reklamních emailů a obdobných nabídek, osobní údaje Dotčené osoby jsou zpracovávány pro tyto účely až do doby, dokud Dotčená osoba svůj souhlas neodvolá. Nejdelší však po dobu 10 let.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být:

 • statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele.
 • osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru pro Provozovatele.
 • obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr.
 • Příjemci osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zajišťující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství, společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti zajišťující platební brány a další platební metody.
 • Příjemci osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v případě že tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty daným úřadům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

Seznam třetích subjektů - zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje Dotčené osoby:

 • Comgate, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky
 • Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, IČO: 02387727 – třetí subjekt zajišťující sledování spokojenosti s fungováním webového sídla a zajišťující fungování služby Ověřeno zákazníky

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit tato práva:

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů podle čl.16 GDPR
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR
 • Právo na výmaz podle čl.17 GDPR
 • Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenos osobních údajů podle čl. 20 GDPR
 • Právo odvolat souhlas podle čl. 7 GDPR (elektronicky nebo na korespondenční adresu)
 • Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů. podle čl. 77 GDPR

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje provozovatele, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávnění provozovatelé, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například e-mail? Informujte nás prosím, a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonech stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, zda jsou splněny podmínky, protože například provozovatel může mít povinnost či oprávněný zájem, pokud převyšuje nad Vašimi zájmy, si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnezbytnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovali.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli, jiné společnosti, předáváme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoli obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky dataprotection.gov.sk/uoou/

Jak můžete naplnit svá práva?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Email: podpora@servis-repas.cz

Poštou na adresu sídla: Odborárov 551/16 052 01 Spišská Nová Ves

Elektronicky kliknutím na následující odkazy:

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

Obchodní podmínky

Reklamační řád

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle prodávajícího 1.03.2024