Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

Před uplatněním reklamace nebo odstoupením od kupní smlouvy musíte projít procesem řešení problémů, který najdete v tomto odkazu https://www.servis-repas.cz/reseni-problemu/

 

Reklamační řád

 • Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn podat reklamaci v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli e-mailem (na e-mailovou adresu podpora@servis-repas.cz) nesoulad poskytované služby s tím, co bylo předmětem jeho objednávky, neprodleně po zjištění nesouladu., může podat reklamaci Poskytovateli e-mailem (na e-mailovou adresu podpora@servis-repas.cz) nebo poštou na korespondenční adresu poskytovatele, ve které uvede název služby, datum jejího doručení a důvod reklamace. Reklamace vyřizuje poskytovatel zpravidla do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
 • V případě, že Objednatel není s poskytovanou Službou spokojen, je oprávněn podat reklamaci, a to písemně v sídle Poskytovatele nebo v provozovně Poskytovatele, zasláním poštou na adresu provozovny Poskytovatele, případně prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy. Reklamace zaslaná elektronicky, faxem nebo jiným komunikačním prostředkem na dálku (tj. v nelistinné podobě na adresu poskytovatele dle předchozí věty), pokud vznese námitku z vady poskytované služby nebo zboží, se považuje za reklamaci, na jejímž základě Objednateli a Poskytovateli vznikají práva a povinnosti dle tohoto článku pouze v případě, že originál reklamace vyplní Objednatel v listinné podobě nejpozději do 3 pracovních dnů.
 • Předmětem reklamačního řízení mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě tohoto Reklamačního řádu může být Poskytovaná Služba, resp. její část (i když je zboží dodáno Objednateli současně s poskytnutím služby), pokud byla poskytnuta Poskytovatelem.
 • V reklamaci je Zákazník povinen uvést své identifikační údaje, číslo objednávky, popis Poskytované služby, ke které se reklamace vztahuje a jasně a srozumitelně popsat předmět reklamace a co na jejím základě uplatňuje.
 • Nemá-li reklamace uvedené náležitosti a jsou nezbytné pro její vyřízení, má Poskytovatel právo vyzvat Objednatele k jejich doplnění. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne odstranění jejích nedostatků nebo doplnění informací.
 • Při uplatnění reklamace vydá Poskytovatel Zákazníkovi potvrzení, kdy reklamaci podal. Vyřízení reklamace nebude trvat déle než 30 dnů ode dne podání Reklamace a v této lhůtě. Poskytovatel rovněž vystaví Objednateli písemný doklad o vyřízení reklamace a její trvání ve stejné formě, v jaké byla reklamace obdržena, není-li dohodnuto jinak.
 • Dojde-li k odstranění vady na zařízení, které bylo předmětem poskytované služby, je Zákazník povinen zařízení na žádost Poskytovatele převzít, jinak je Poskytovatel oprávněn postupovat v souladu s čl. 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Reklamace Služby Zákazníkovi, který je spotřebitelem.
 • Pokud je poskytovaná služba poskytnuta nesprávně, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Poskytovatel je povinen odstranit vadu nejpozději do 30 dnů od jejího převzetí. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji Poskytovatel ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny poskytované Služby. Tím není dotčeno právo na úhradu účelně vynaložených nákladů Poskytovatele na zajištění reklamace zboží, pokud není možné zajistit doručení předmětu reklamace Poskytovateli dle těchto Obchodních podmínek.
 • Pokud Zákazník uplatnil reklamaci zboží v prvních 12 měsících od jeho dodání, může Poskytovatel reklamaci vyřídit jejím zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze po zákazníkovi, který je spotřebitelem, požadovat náhradu nákladů na odborné posouzení nebo jiných nákladů spojených s odborným posouzením.
 • Pokud Objednatel uplatnil reklamaci zboží po 12 měsících od jeho dodání a Poskytovatel ji zamítl, uvede Poskytovatel v dokladu o vyřízení reklamace, komu může zboží zaslat k odbornému posouzení. Je-li zboží v tomto případě zasláno k odbornému posouzení osobě uvedené Poskytovatelem v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré další účelně vynaložené náklady Poskytovatel. Prokáže-li Objednatel tímto odborným posouzením odpovědnost Poskytovatele za vadu zboží, může Reklamaci uplatnit znovu; Po dobu provádění tohoto odborného posouzení záruční doba neběží. V takovém případě Poskytovatel uhradí Objednateli do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení a s tím spojené účelně vynaložené náklady. Reklamovanou reklamaci nelze zamítnout.
 • Zákazník má právo na bezplatnou výměnu zboží za zboží stejné značky a druhu nebo odstoupit od smlouvy v části dodávky zboží, pokud nastane některá z následujících situací a zákazník v záruční době řádně uplatní některý z následujících nároků:
  1. na zboží je v záruční době vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží bylo řádně používáno jako zboží bez vady,
  2. nevyřízení stížnosti v zákonné 30denní lhůtě,
  3. výskyt většího počtu vad – v záruční době se na zboží vyskytnou současně nejméně tři samostatné vady, z nichž každá brání jeho řádnému užívání,
  4. Znovuobjevení vady – stejná vada se vyskytla znovu na zboží v záruční době, která byla již nejméně dvakrát odstraněna během záruční doby.
 • V případě, že Objednatel získal právo na bezplatnou výměnu zboží, které Zákazník uplatnil, ale Poskytovatel nemá k výměně k dispozici zboží stejné značky a druhu, a proto plnění není ze strany Poskytovatele možné, je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli kupní cenu, za kterou od něj zboží získal, a to za podmínky, že Zákazník odstoupí od Smlouvy v části dodávky zboží a současně vrátí toto vadné zboží Poskytovateli.
 • Jedná-li se o vadu zboží, které bylo Zákazníkovi dodáno Poskytovatelem za nižší cenu nebo v době užívání, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Dodavatel však v případě použitého zboží neodpovídá za vady vzniklé jeho používáním nebo opotřebením a v případě zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Objednatel má právo obrátit se na Poskytovatele s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým Poskytovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Poskytovatel na tuto žádost odpoví záporně nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má Zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů u subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona č. 391/2015 Sb. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona č. 391/2015 Sb. Návrh může zákazník podat způsobem stanoveným podle §12 zákona č. 391/2015 Sb. Alternativní řešení sporů může využít pouze zákazník – fyzická osoba,  který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi zákazníkem a poskytovatelem, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo s ní souvisí. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může po Poskytovateli požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporů do maximální výše 5 EUR s DPH.

 

Ukončení Smlouvy nebo zrušení Objednávky

 • Objednatel má právo zrušit Objednávku bez udání důvodu, a to kdykoliv před tím, než dojde k poskytnutí Poskytované služby Poskytovatelem.
 • Je-li předmětem Smlouvy výhradně poskytování služby, nemá Zákazník právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb a na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory Prodávajícího (dále jen "ZoOS").
 • Je-li předmětem Smlouvy dodávka zboží jiného než náhradních dílů, montáže nebo spojovacího materiálu (dále jen "zboží"), má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne dodání zboží ve smyslu ZoOS. Zákazník toto právo nemá v případě zboží, které bylo vyrobeno podle jeho specifických požadavků, zboží na zakázku nebo zboží určeného výhradně pro tohoto jednoho zákazníka.
 • Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě prodeje zvukových záznamů, videozáznamů, zvukových záznamů, knih nebo počítačového programového vybavení prodávaného v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, nebo v případě elektronických licencí po získání jedinečného čísla výrobku umožňujícího instalaci a aktivaci programového vybavení. V případě poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník uvedl, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením takového souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 • V případě odstoupení od Smlouvy dle těchto podmínek musí být právo na odstoupení od příslušné Smlouvy uplatněno písemně v provozovně Poskytovatele, a to poštou na adresu Digital Coach s.r.o., provozující provozovnu Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika, nebo na e-mailové adrese Poskytovatele podpora@servis-repas.cz nebo prostřednictvím formuláře na Webové stránce. Pokud bylo předmětem Smlouvy i dodání zboží, je Objednatel povinen v souladu se zákonem vrátit Poskytovateli zboží funkční a nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a záručního listu. Náklady na vrácení zboží nese zákazník, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno poštou vzhledem k jeho povaze. Musí být udržována náležitá péče o zboží ze strany zákazníka.
 • Odstoupením od Smlouvy v části dodávky zboží není dotčena povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutou službu. Kromě výše uvedeného jsou Objednatel a Poskytovatel povinni vrátit vše, co obdrželi od druhé smluvní strany na základě dané Smlouvy, která byla ukončena odstoupením.
 • Má-li Objednatel v době odstoupení od Smlouvy finanční závazky vůči Poskytovateli za další poskytované služby a Poskytovatel má tyto finanční prostředky Zákazníkovi vrátit, budou finanční závazky Objednatele vůči Poskytovateli uhrazeny přednostně, a to až po jejich vypořádání budou finanční prostředky zaslány Objednateli.
 • Vypovězením Smlouvy není dotčena platnost a účinnost těch ustanovení Podmínek, která mají svou povahou trvat až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících ze Smlouvy, zejména ustanovení o odpovědnosti za škody, škody a pokuty a ustanovení o volbě práva.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář musí být důkladně vyplněn, podepsán, v případě společnosti orazítkován a poté naskenován a odeslán na adresu podpora@servis-repas.cz

 

Plné znění VOP a GDPR naleznete na následující adrese https://www.servis-repas.cz/obchodni-podminky/