Odstoupení od kupní smlouvy

Ukončení smlouvy nebo zrušení objednávky

  • Objednatel má právo zrušit Objednávku bez udání důvodu, a to kdykoliv před tím, než dojde k poskytnutí Poskytované služby Poskytovatelem.
  • Je-li předmětem Smlouvy výhradně poskytování služby, nemá Zákazník právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb a na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory Prodávajícího (dále jen "ZoOS").
  • Je-li předmětem Smlouvy dodávka zboží jiného než náhradních dílů, montáže nebo spojovacího materiálu (dále jen "zboží"), má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne dodání zboží ve smyslu ZoOS. Zákazník toto právo nemá v případě zboží, které bylo vyrobeno podle jeho specifických požadavků, zboží na zakázku nebo zboží určeného výhradně pro tohoto jednoho zákazníka.
  • Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě prodeje zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového software prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, nebo v případě elektronických licencí s elektronickým dodáním po získání unikátního produktového čísla umožňující instalaci a aktivaci software. Při poskytování elektronického obsahu jinak než na fyzickém nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že tímto souhlasem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy podle zákona 2011/83/EU, zákona 102/2014 Sb pre SK a č. 89/2012 Sb pre CZ. o ochraně spotřebitele.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle těchto obchodních podmínek musí být právo na odstoupení od příslušné Smlouvy uplatněno písemně v provozovně Poskytovatele, poštou na adresu Digital Coach s.r.o., provozovna Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves, nebo na e-mailové adrese Poskytovatele podpora@servis-repas.cz nebo prostřednictvím formuláře na Webové stránce. Pokud bylo předmětem Smlouvy i dodání zboží, je Objednatel povinen v souladu se zákonem vrátit Poskytovateli zboží funkční a nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a záručního listu. Náklady na vrácení zboží nese zákazník, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno poštou vzhledem k jeho povaze. Musí být udržována náležitá péče o zboží ze strany zákazníka.
  • Odstoupením od Smlouvy v části dodávky zboží není dotčena povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutou službu. Kromě výše uvedeného jsou Objednatel a Poskytovatel povinni vrátit vše, co obdrželi od druhé smluvní strany na základě dané Smlouvy, která byla ukončena odstoupením.
  • Má-li Objednatel v době odstoupení od Smlouvy finanční závazky vůči Poskytovateli za další poskytované služby a Poskytovatel má tyto finanční prostředky Zákazníkovi vrátit, budou finanční závazky Objednatele vůči Poskytovateli uhrazeny přednostně, a to až po jejich vypořádání budou finanční prostředky zaslány Objednateli.
  • Vypovězením Smlouvy není dotčena platnost a účinnost těch ustanovení Podmínek, která mají svou povahou trvat až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících ze Smlouvy, zejména ustanovení o odpovědnosti za škody, škody a pokuty a ustanovení o volbě práva.
  • Před odstoupením od smlouvy je zákazník povinen informovat dodavatele o svém záměru odstoupit a řešit případné problémy prostřednictvím stránky https://www.servis-repas.cz/reseni-problemu/. Pokud zákazník neuposlechne tohoto postupu, nemá právo na vrácení peněz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy upozorňujeme, že z celkové hodnoty vaší objednávky bude odečten poplatek za zpracování platby, který pokrývá náklady spojené s transakcemi platební brány a banky. Tento poplatek, ve výši 0,59 % + 2,60 CZK, byl již zahrnut v původní ceně produktu, který jste zakoupili.

V případě, že identifikujeme nesrovnalosti nebo pokusy o falšování informací v souvislosti s procesem odstoupení od smlouvy, nebo máme důvod domnívat se, že jednáte v rozporu s dobrými mravy, považujeme takové jednání za podvodné. V důsledku toho bude váš účet spolu s přidruženým e-mailem zablokován a odstoupení od kupní smlouvy bude zamítnuto.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář musí být důkladně vyplněn, podepsán, v případě společnosti orazítkován a poté naskenován a odeslán na adresu podpora@servis-repas.cz

Plné znění VOP a GDPR naleznete na následující adrese https://www.servis-repas.cz/obchodni-podminky/